VIGEF reactie Consultatie winterteelten en vanggewassen

22 november 2022

Onlangs is de reactietermijn van de consultatie over de winterteelten en vanggewassen gesloten.

Vanzelfsprekend heeft de VIGEF namens haar leden ook inbreng geleverd. Ondanks dat LNV eerdere inbreng voor de gewaslijsten vanuit de sector en keten heeft overgenomen, blijken er nog verschillende gewassen te ontbreken.

De gewaslijsten waarover de consultatie gaat, zijn opgesteld in het kader van het 7e Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (APN), die het verbeteren van de waterkwaliteit als doel heeft. Onderdeel van het actieprogramma is de zogenaamde ‘1 oktober-maatregel’, die inhoudt dat in zand- en lössgebieden voor 1 oktober een vanggewas ingezaaid moet zijn. Hiervan uitgezonderd zijn winterteelten, die a) in het najaar of winter gezaaid of gepoot worden; b) volledig na 1 november geoogst worden; of c) minstens zoveel stikstof opnemen als een vanggewas in de periode na 1 oktober. Recent zijn de lijsten met winterteelten en vanggewassen gepubliceerd en ter consultatie gesteld. Helaas ontbreken een aantal cruciale gewassen voor onze industrie (zoals spinazie, bepaalde peen-soorten, boerenkool, etc). Deze maatregelen zijn beoogd om per 1 januari 2023 in werking te treden.

VIGEF heeft samen met Stichting TOG en GroentenFruit Huis gereageerd op deze lijsten. De reactie vindt u hier