Wat betekent de Green Deal voor onze sector?

12 januari 2022

In 2019 presenteerde de Europese Commissie de Green Deal. Hierin staan maatregelen voor een duurzamere landbouw, duurzamere consumptie en duurzame economie. Dit moet leidden tot een klimaatneutrale maatschappij in 2050.

Wat betekent de Green Deal voor onze sector?

De Europese Green Deal is de routekaart naar een klimaat neutrale Europese Unie in 2050. Een tussenstop wordt gemaakt in 2030 om te kijken of de uitvoering van de plannen naar een volledig duurzame economie op schema liggen.

De gevolgen van de Green Deal voor de landbouw en de groente- en fruitverwerkende industrie zijn onder andere:

 • Minder gebruik van kunstmest
 • Het voorkomen van het verlies van nutriënten in de bodem
 • Minder gebruik van (gevaarlijke) chemische pesticiden met 50% in 2030 
 • Ten minste 10 % van het landbouwareaal moet worden omgevormd tot landschappen met een hoge diversiteit. om zo ruimte te geven aan in het wild levende dieren, planten, bestuivers en natuurlijke plaagbestrijders. 
 • Uiterlijk tegen 2030 moet op ten minste 25 % van de landbouwgrond in de EU biologische landbouw worden bedreven 
 • Op nationaal niveau moeten de strategische plannen van de overheid aansluiten op de Green Deal doelen 
 • Het vaststellen van voedingsprofielen om het aanprijzen van levensmiddelen met een hoog gehalte aan zout, suikers en/of vet aan banden te leggen 
 • Het invoeren van een ‘front of pack’ voedingswaarde-informatiesysteem voor levensmiddelen 
 • Het invoeren van etiketteringsverplichtingen voor levensmiddelen met informatie over voedingswaarde, duurzaamheid, klimaat en sociale aspecten van het levensmiddel
 • Het terugdringen van voedselverspilling door het invoeren van wettelijke normen. In 2030 moet de voedselverspilling door de retail en door de consument met 50% zijn verminderd
 • Nieuwe normen voor hergebruik van verpakkingen
 • Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen dat moet resulteren in een reductie van 55% (1990=100%) in 2030 en 100% in 2050 (eigenlijk moet in 2050 een klimaatneutrale economie zijn gerealiseerd waarin netto uitstoot nul is).

Actieplan
Op 25 maart 2021 presenteerde de Europese Commissie haar actieplan biologische landbouw. Dit programma is een onderdeel van de Green Deal en in het bijzonder het ‘farm to fork’-programma. De Europese Commissie doet hierin voorstellen om de vraag naar biologisch geproduceerde levensmiddelen te vergroten. De financiële middelen die via het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en het Next Generation fonds beschikbaar komen voor de lidstaten worden ook ingezet om de doelen van de Green Deal te realiseren. De plannen die de lidstaten hiervoor maken geven inzicht in de investeringen in landbouw en industrie.

Fit for 55
Fit for 55 is het programma van de Europese Commissie voor de verduurzaming van de Europese industrie. Doel is om het EUbeleid inzake klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen zo af te stemmen dat de netto broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 55 % kunnen worden verlaagd, ten opzichte van het niveau van 1990.

Gedragscode
De Europese Commissie biedt de levensmiddelenindustrie een code of conduct resposible food business and marketing practices aan als opstap naar de uitvoering van de Green Deal. Individuele bedrijven en organisaties in de levensmiddelenindustrie verbinden zich aan deze code door tenminste één van de voorgestelde doelstellingen te kiezen en waar ze een meetbare uitvoering aan geven. De Europese Commissie beoogt met deze gedragscode dat het bedrijfsleven zich schaart achter en zich committeert aan de Green Deal doelstellingen. De verwachting is dat ondernemingen die deel gaan nemen aan deze code een koploperspositie gaan innemen. De code of conduct is 5 juli 2021 in werking getreden. 

The European Green Deal